กระดานสนทนาทั้งหมด
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล  
 
 
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 สายด่วนผู้บริหาร
 
 แนะนำการชำระภาษี
 
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
 การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA 2566
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองคลัง
 ส่วนการศึกษาฯ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
ประเมินคุณธรรม�ละความโปร่งใสใน�ารดำเนินงานของหน่วยงาน
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  doc120240429114743.pdf   29-04-2567  14  17
2   o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  doc120240424165134.xls   24-04-2567  14  15
3   o35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  doc120240424114736.pdf   24-04-2567  14  13
4   o34 มาตรส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน  doc120240424114404.pdf   24-04-2567  14  16
5   o28 รายงานผลตามนโยบาย no gift policy  doc120240424102837.pdf   24-04-2567  12  14
6   o26 no gift policy  doc120240424101040.pdf doc220240424101040.pdf   24-04-2567  11  22
7   o13 คู่มือการใช้งานระบบการให้บริการ  doc120240423161416.pdf   23-04-2567  2  5
8   09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  doc120240423133410.pdf   23-04-2567  14  8
9   o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการหรือผู้มาติดต่อ  doc120240423155304.pdf doc220240423155333.pdf doc320240423155333.pdf   23-04-2567  41  40
10   o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหารพัสดุประจำปี  doc120240418155737.xls   18-04-2567  4  5
11   o15 ประกาศต่่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  doc120240418100114.pdf doc220240418100114.pdf   18-04-2567  5  7
12   o14 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  doc120240418095405.xlsx   18-04-2567  2  5
13   o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ  doc120240403160257.pdf   03-04-2567  6  7
14   o8 แผนละความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  doc120240423131654.pdf   03-04-2567  18  28
15   o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  doc120240328105454.pdf   28-03-2567  5  6
16   o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  doc120240306114644.pdf doc220240306114821.pdf doc320240306114904.pdf   06-03-2567  9  21
17   o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  doc120240305134931.pdf   05-03-2567  9  8
18   o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ  doc120240304104904.pdf   04-03-2567  10  7
19   o29รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา  doc120240228110941.pdf   28-02-2567  11  8
20   o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  doc120240228103716.pdf   28-02-2567  9  5
21   o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  doc120240228095857.pdf   28-02-2567  2  7
22   o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี  doc120240227140609.pdf   27-02-2567  9  8
23   o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  doc120240227140128.pdf   27-02-2567  12  18
24   o22 แนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนฯ  doc120240221105321.pdf   21-02-2567  6  5
25   o21 (1) การจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมฯ  doc120240221102721.pdf   21-02-2567  10  5
26   o21 (2) แนวทางปฏิบัติ dos donts  doc120240221102145.pdf   21-02-2567  10  11
27   O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ต่อ2)  doc120230428162738.pdf doc220230428163018.pdf doc320230428160756.pdf   28-04-2566  78  8
28   O8 Q&A ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถถามตอบข้อมูลต่าง (QR CORD)    26-04-2566  87  
29   O18 E-Service รับเรื่องร้องทุก/ร้องเรียนเรียน/รับบริการ    24-04-2566  86  
30   O33 รายงานผลตามนโยบาย No gift pllicy  doc120230615093754.pdf   03-04-2566  65  5
31   O20 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  doc120230303143037.pdf doc220230303143037.pdf   03-03-2566  88  7
32   O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ  doc120230301113015.pdf   01-03-2566  97  18
33   O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  doc220230228115306.pdf   28-02-2566  90  25
34   O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  doc120230228113022.pdf   28-02-2566  92  17
35   O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน  doc120230228094937.pdf   28-02-2566  93  10
36   O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  doc120230228093938.pdf   28-02-2566  91  16
37   O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ต่อ1)  doc120230228084832.pdf doc220230228084832.pdf doc320230228084832.pdf doc420230428154342.pdf doc520230428154709.pdf   28-02-2566  100  23
38   O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  doc120230228084805.pdf doc220230228084805.pdf doc320230228084805.pdf doc420230228084805.pdf doc520230228084805.pdf doc620230228084805.pdf   28-02-2566  94  16
39   O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  doc220230428163659.pdf   28-02-2566  89  36
40   O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  doc120230228083754.pdf doc220230606110754.pdf   28-02-2566  88  12
41   O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  doc120230228083359.pdf doc220230428163618.pdf   28-02-2566  93  22
42   O3 อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    28-02-2566  104  
43   O 34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  doc120230227160214.pdf doc220230421105900.pdf   27-02-2566  92  25
44   O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565  doc120230428100054.pdf doc220230428100054.pdf doc320230428100054.pdf   27-02-2566  92  31
45   O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปี2566  doc120230227154219.pdf   27-02-2566  88  9
46   O11 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566  doc120230227153756.pdf   27-02-2566  88  10
47   O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  doc120230428173320.pdf doc220230428173524.pdf   17-02-2566  83  15
48   O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  doc120230217143501.pdf doc220230217143501.pdf doc320230217143501.pdf doc420230217143501.pdf doc520230313104720.pdf doc620230427092140.pdf   17-02-2566  92  47
49   O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  doc120230217143111.pdf doc220230217151006.pdf   17-02-2566  87  13
50   O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงาน  doc120230420094401.pdf   09-02-2566  118  27
51   O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  doc120230228100714.pdf   09-02-2566  99  21
52   O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ  doc120230209110237.pdf   09-02-2566  92  7
53   O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม  doc120230208105416.jpg doc220230228104408.jpg doc320230228104408.pdf doc420230228104716.pdf doc520230421094535.pdf   08-02-2566  97  53
54   O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  doc120230427143204.pdf   08-02-2566  89  19
55   O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงาน อปท. คู่มือปฏิบัติงานธุรการ คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   08-02-2566  136  38
56   O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  doc120230207150940.pdf doc220230427143909.pdf   07-02-2566  97  59
57   O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  doc120230227160420.pdf   07-02-2566  102  27
58   O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy  doc120230207104224.pdf   07-02-2566  96  10
59   O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน    07-02-2566  149  
60   O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท.    07-02-2566  102  
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4457-9157 , โทรสาร 0-4457-9157
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.